Galerie

Galeria prezentuje  malarstwo podzielone na zamierzone cykle –otwarte ' wciąż do nich wracam i dodaję nowe obrazy..' (mmaciega)   :

Pejzaże Z CISZĄ  ; ( moduł formatu (30x30) ; to fragmenty krajobrazów zaobserwowanych  ;  bez śladu ingerencji i  obecności człowieka.

 PoCARNAVALL  ; różne formaty obrazów ;  w odniesieniu  do teorii  ; E. Fromm  ' o przestrzeni społecznej i roli człowieka .. ’’  oraz w symbolicznym nawiązaniu do karnawału weneckiego = maski weneckiej .

NASTROJE ; duże formaty ; postacie energetyczne w odniesieniu symbolicznej ekspresji. 

 PORTRETY  SPOTKANE  ( moduł formatu (20 x 20 ) ; utrzymane w konwencji symbolicznej nieco  zabawnej  ekspresji  , z uchwyceniem cech charakterystycznych postaci  ; to wariacje kolorystyczne w ujęciu autentycznych istniejących , spotkanych osób .

Cztery Pory Roku ; poliptyk 8-mio elementowy ( 140 x340 ) ; inne fragmenty malarstwa

FOTOGRAFIA  ; wybiórcze fragmenty ; kadry rzeczywistości zastanej .

 • pejzaż I

  Pejzaże Z CISZĄ

   .. zamierzony brak w krajobrazie  architektury i  obiektów  wytworów rąk ludzkich – człowieka … ,  które zakłócałyby dźwięki przyrody  ; krajobraz pozostaje więc sam –   z CISZĄ ; w tej relacji pełni w pewnym sensie rolę terapeutycznego doznania ciszy  ; spokoju , kontemplacji , równowagi …  Fragmenty malarskie cyklu sprzyjają relaksującemu wypoczynkowi ; pozostają terapeutyczne 

  I do not present in the landscape architecture and any objects, creations of human hands - a human ... that would disturb the sounds of nature; the landscape therefore remains alone - with MISCELLANEOUS; in this sense it is in a sense the role of a therapeutic experience of silence; peace, contemplation, balance ... Fragments of painting cycle foster a relaxing rest; they remain therapeutic 

     

   

 • Maska Czerwona ( 80 x 90 ) ) niedostępny

  PoCARNAVALL

   

  ‘ przyszłam w masce   , szczęście mnie nie poznało i tańczyło ze mną … ' ( Maria Pawlikowska - Jasnorzewska )  

    ---- fragment ten towarzyszył pierwszej wystawie , na której zaprezentowane zostały ( po raz pierwszy ) obrazy   z cyklu  ‘PoCARNAVALL . …( etc . oglądający pytali mnie co ten fragment znaczy … nie otrzymali jednoznacznej odpowiedzi … refleksję pozostawiam do indywidualnej interpretacji odbiorcy ; z pewnością każdy może mieć zupełnie odmienne wyjaśnienie  , skojarzenie – osobiste (mmacięga ) Interpretacjia twórcy zasugerowana została tytułem nadanym każdemu obrazowi.

  'I came in the mask, luck did not recognize me and danced with me ...' ---- this fragment accompanied the first exhibition, at which (for the first time) images from the 'PoCARNAVALL' series were presented. ... (etc. viewers asked me what this fragment means ... they did not receive an unambiguous answer ... I leave the reflection to the individual interpretation of the recipient, certainly everyone can have a completely different explanation, association - personal (mmacięga) The interpretation of the creator was suggested with the title given to each image.

    
   
 • Wśród Idąc ( 70 x 110)

  NASTROJE

  W obrazach  cyklu Nastroje  można zauważyć uwagę skierowaną na tajemniczość człowieka, jego ciekawość  świata i zagadkowość istoty duchowej egzystencji ; ‘Wśród idąc' , ‘Siła istnienia ‘ ….  itd.  Jednakże zakres tematyki obrazów i dobór barw, jest różnorodny i zależny od chwili, w której szukany jest temat...

  Nadane tytuły obrazów są pewną sugestią do indywidualnej i  osobistej interpretacji dla odbiorcy  ( pozostawionej przez twórcę )

  In the paintings of the series Moods one can note the attention directed to the mystery of a man, his curiosity about the world and the mystery of the essence of spiritual existence; 'Among going', 'The power of existence' .... etc. However, the scope of subject matter of images and choice of colors is diverse and depends on the moment in which the topic is sought ... 

  The given titles of paintings are a suggestion to an individual and personal interpretation for the recipient (left by the creator)

   

 • Portrety Spotkane

  PORTRETY SPOTKANE

   

  W cyklu powstają głównie kadry twarzy – twarze (wizerunek głowy – pamięciowy – po obserwacyjny) ;… ' traktuję  twarz  jako swoisty  komunikat , który można odebrać , odczytać i zinterpretować ..( mmacięga)  

   The cycle mainly consists of facial frames - faces (image of the head - memory - for observation), ... 'I treat my face as a kind of message that can be picked up, read and interpreted ...

 • Wiosna (110 x 70)

  CZTERY PORY ROKU

  poliptyk CZTERY PORY ROKU ( 140 x 340 ) , któremu towarzyszą inne wybrane fragmenty malarskie związane z wizualną  ' szatą cyklicznie mijających  pór roku     

  Polyptych FOUR SEASONS (140 x 340), accompanied by other selected painting fragments associated with the visual 'robe of cyclically passing seasons

   

   

 • zawsze miej obok siebie coś pięknego , nawet , gdyby miała to być tylko stokrotka w szklance... (mm)

  FOTOGRAFIA

  Codziennie patrz na świat , jakbyś oglądał go po raz pierwszy. (Eric-Emmanuel Schmitt)

  Okiem aparatu Fotograficznego ' to podglądane kadry , oszczędne  fragmenty ,  wnętrza , otoczenia i elementów zastanach 

   Look at the world every day, as if you were watching it for the first time. (Eric-Emmanuel Schmitt) 

  The eye of the Camera 'is the previewed frames, spare fragments, interiors, surroundings and elements will reflect